GKS Strzelec Chroberz

Switch to desktop Register Login

Regulamin CLP

Regulamin
I edycji Chroberskiej Ligi Piątek 

I  Wstępne postanowienia

 1. Chroberska Liga Piątek (zwana dalej CLP) skierowana jest  do mieszkańców gminy Złota i gmin ościennych.
 2. Organizatorem CLP jest Gminny Klub Sportowy Strzelec Chroberz oraz redakcja serwisu internetowego
  chroberz.info
 3. Partnerem rozgrywek jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu.
 4. Organizatorzy zapewniają przygotowanie boiska do gry, asystę sędziowską. Wszyscy zawodnicy biorący udział w CLP ubezpieczają się na koszt własny i ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny.
 5. Głównym celem Chroberskiej Ligi Piątek jest zagospodarowanie czasu wolnego dla miłośników-amatorów piłki nożnej. Stworzenie społeczeństwu możliwość rywalizacji sportowej w godnych warunkach zachowując główne aspekty stabilności fizycznej oraz zapobieganiu nałogom. 

 II - Termin i miejsce rozgrywania spotkań

 1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostarczonym kierownikom drużyn najpóźniej na 7 dni przed inauguracją rozgrywek.
 2. Zawody są rozgrywane na boisku wielofunkcyjnym przy ZSCKR w Chrobrzu, ul. Parkowa 11.
 3. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 10 min po terminie ustalonym przez organizatorów, sędzia odgwizduje koniec zawodów. W przypadku skutecznego powiadomienia (telefon, sms) organizatora o spóźnieniu nie wynikającym z winy drużyny tylko z przypadku "losowego" (wypadek, powódź, utrudnienia na drodze uniemożliwiające dotarcie na miejsce zawodów) organizator podejmuje decyzję o późniejszym rozegraniu spotkania; przełożeniu w innym terminie lub na inną godzinę. 
 4. Drużyna może w jednej rundzie "oddać" tylko jedno spotkanie walkowerem. "Oddanie" drugiego spotkania walkowerem, powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek. W przypadku, gdy drużyna wycofana zostanie w I rundzie rozgrywek (po dwóch walkowerach), spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nie odbyte. W przypadku, gdy wycofana drużyna rozegrała 50% spotkanie z objętych obowiązującym terminarzem rozgrywek to wówczas wyniki rozegranych przez nią zostaną zaliczone, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach zostanie przyznany drużynie przeciwnej walkower w stosunku 5:0. 
 5. Powyższy zapis obowiązuje również w przypadku, gdy drużyna sama zrezygnuje z udziału w rozgrywkach. 
 6. Nie ma możliwości przekładania meczów.
 7. Wszystkie drużyny obowiązuje przedstawiony przed rozgrywkami terminarz. 

Artykuł III - Zgłoszenie zawodników do gry

 1. W lidze mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy są zgłoszeni do rozgrywek (max 10) na specjalnym druku przygotowanym przez Organizatorów. Zgłoszenie zawiera ich dokładne dane osobowe tj. imię i nazwisko, PESEL. W przypadku zawodników niepełnoletnich, którzy nie mają ukończone 18 lat, wymagana jest pisemna zgoda na grę, rodziców lub prawnych opiekunów. Zgłoszenie to musi być dostarczone do organizatora przed rozpoczęciem rozgrywek.
 2. W lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy mają mniej niż 16 lat. 
 3. Zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.  
 4. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny, potwierdzonej przez organizatora, oraz podpisał oświadczenie o udziale w lidze na własną odpowiedzialność (druk organizatorów).
 5. Dodatkowego zawodnika można dopisać do listy zespołu, skreślając któregoś z dotychczas zgłoszonych. Zamiany można dokonać dwukrotnie w trakcie trwania ligi.
 6. Zawodnik na meczu powinien mieć przy sobie ważny dokument tożsamości opcjonalnie: dowód osobisty, prawo jazdy, legitymację szkolną/studencką. Inne dokumenty poza wymienionymi nie będą brane pod uwagę. Dopuszcza się dostarczenie dokumentu do 40 minut po zakończeniu meczu.
 7. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy występujący w rozgrywkach Klasy A i wyżej, prowadzonych przez Okręgowe Związki Piłki Nożnej oraz rozgrywkach CLJ, a także Ekstraklasy, I i II ligi futsalu, Krakowskiej Ligi Futsalu (1,2,3 liga).
 8. Podstawą zgłoszenia jest dokonanie wpłaty z tytułu wpisowego w kwocie ustalonej przez Organizatora i dokonanej na jego konto przed startem ligi.

Artykuł IV - Przepisy i zasady gry

 1. W rozgrywkach CLP obowiązują przepisy gry w piłkę nożną futsalu ustalone przez FIFA. Jedyne zmiany to czas gry ustalony przez Organizatorów 2x 12/15/20 min, dowolną ilość zagrań do bramkarza oraz możliwość wprowadzania piłki przez bramkarza na połowę przeciwnika.
 2. Mecze będą rozgrywane w systemie każdy z każdym w jednej bądź dwóch rundach (mecz i rewanż). W przypadku powyżej 6 drużyn rozegrana zostanie tylko jedna runda bez rewanżu.
 3. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt, remis - 1 pkt, porażka - 0 pkt. 
 4. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno: 
  - Większa ilość zdobytych punktów. 
  - Korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. "mała tabelę" uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami:
  - Korzystniejsza różnica bramek.
  - Większa ilość zdobytych bramek.
  - Dodatkowy mecz.
 5. Mecze w CLP prowadzi jeden sędzia.
 6. Drużyna musi rozpocząć mecz w składzie minimum czteroosobowym.
 7. Przed każdym meczem kierownik lub opiekun zespołu wypełnia protokół (DUŻYMI LITERAMI) spotkania wpisując w nim czytelnie imiona i nazwiska zawodników oraz numery zawodników występujących w spotkaniu.
 8. Protokół ma być wypełniony czytelnie.
 9. Protokół spotkania należy dostarczyć prowadzącemu rozgrywki minimum 10 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 10. Za jakiekolwiek błędne lub niezgodne z prawdą dane wpisane do protokołu odpowiada kapitan zespołu. 
 11. Do sędziego zawodów zwraca się tylko kapitan zespołu. Dyskusje z sędzią przez zawodnika (nie kapitana) mogą być karane.
 12. W razie nie przybycia na zawody sędziego mecz powinna prowadzić osoba neutralna. W pierwszej kolejności osoba posiadająca uprawnienia lub która odbyła kurs sędziowski, ewentualnie wskazana zgodnie przez oba zespoły.

Artykuł V - Kary

 1. Zawodnik ukarany czerwoną kartką w następstwie dwóch żółtych pauzuje w kolejnym meczu.
 2. Zawodnik ukarany bezpośrednią czerwoną kartką za faul pauzuje 2 mecze, w przypadku brutalnego faulu Organizator po konsultacji z sędziom może nałożyć wyższą karę na zawodnika.
 3. Zawodnik który dopuścił się znieważenia sędziego, organizatora bądź przeciwnika, w tym naruszył jego nietykalność cielesną zostanie zdyskwalifikowany z rozgrywek z zakazem gry w kolejnych edycjach.
 4. Kary za żółte kartki są akumulowane w następujący sposób; po otrzymaniu trzeciej żółtej kartki zawodnik jest odsunięty od jednego meczu. Po otrzymaniu piątej żółtej kartki zawodnik jest odsunięty od dwóch meczów Po otrzymaniu 6 i każdej kolejnej kartki zawodnik jest odsunięty za każdą kartkę na jeden mecz.
 5. Odpowiedzialność za kontrolę ilości kartek u poszczególnych zawodników w swoich drużynach spoczywa na kierownikach zespołów.
 6. Przy ławce rezerwowych oprócz zawodników mogą przebywać jedynie dwie osoby funkcyjne.
 7. Zespół wycofany w trakcie rozgrywek, na własną prośbę lub na podstawie dwóch walkowerów nie może ubiegać się o zwrot wpisowego.

Artykuł VI - Ubiór zawodnika

 1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach CLP w miarę możliwości występują w jednolitych koszulkach. W przypadku braku jednolitego ubioru jedna z drużyn (przegrywająca losowanie sędziowskie) ubiera narzutki dostarczone przez Organizatorów. Przed meczem drużyny wskazują sędziemu i Organizatorom kapitana.
 2. Zawodnicy występują w butach określonych w regulaminie boiska.  

Artykuł VII - Sprawozdania z zawodów

 1. Druk sprawozdania z zawodów dostarcza sędzia stolikowy. 
 2. Kierownicy drużyny zobowiązani są przed zawodami do czytelnego wpisania imion i nazwisk swoich zawodników do sprawozdania, zgodnie z numeracją na koszulkach (w przypadku jednolitych strojów z numerami) i podpisania sprawozdania. Po zakończeniu meczu kierownik jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności protokołu meczowego i podpisania go w celu zatwierdzenia zgodności.
 3. Na podstawie sprawozdań sędziowskich, organizator zatwierdza wyniki i sporządza komunikat z całej kolejki oraz umieszcza je na stronie internetowej www.clp.chroberz.info  

Artykuł VIII - Protesty

 1. Wszystkie protesty rozpatrywane są przez Organizatorów ligi.
 2. Protesty dotyczące tożsamości zawodników biorących udział w meczach można składać w ciągu 48 godzin od zakończenia spotkania. Po upływie tego czasu protesty nie będą rozpatrywane.  

Artykuł IX – Odpowiedzialność za udział w rozgrywkach

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie wielofunkcyjnym przez uczestników CLP w Chrobrzu.
 2. Uczestnicy podpisując deklarację udziału w Chroberskiej Lidze Piątek potwierdzają, że są ubezpieczeni (NNW), biorą w niej udział na własną odpowiedzialność, nie mają żadnych przeciwwskazań, w  tym zdrowotnych do gry w piłkę nożną i nie będą wnosić do organizatorów roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w CLP.
 3. Boisko wielofunkcyjne w Chrobrzu objęte jest monitoringiem wizyjnym.

Artykuł X - Postanowienia organizacyjne

 1. Organizator zabrania wnoszenia napojów alkoholowych na obiekt, na którym będą odbywać się zawody.
 2. Organizator zabrania palenia papierosów na terenie obiektu.
 3. W związku, że boisko znajduje się w miejscu publicznym dostępnym dla wielu osób wszyscy biorący udział w zawodach proszeni są o kulturalne zachowanie.
 4. W czasie rozgrywania zawodów na boisku, mogą przybywać jedynie osoby zgłoszone do udziału w zawodach. 

Artykuł XI – Postanowienia szczegółowe dla ligi "Junior"

 1. Rozgrywki dla zawodników którzy nie ukończyli 16-go roku życia.
 2. W lidze nie mogą brać udział zawodnicy występujący w rozgrywkach seniorskich (pod egidą OZPN), Centralnej Ligi Juniorów Młodszych i Starszych oraz Trampkarzy, Świętokrzyskiej Lidze Juniorów Starszych i Młodszych. Karencja dwóch sezonów.
 3. W lidze "Junior" mogą grać zawodnicy na co dzień występujący w Okręgowej Lidze Juniorów Starszych, Młodszych oraz Okręgowej Lidze Trampkarzy, ale maksymalna liczba takich zawodników w danej drużynie to 2 (na boisku podczas meczu może przebywać 1).
 4. Każda drużyna musi mieć pełnoletniego opiekuna, który bierze pełną odpowiedzialność za drużynę w trakcie meczów oraz przed i po ich zakończeniu. 
 5. W sytuacjach nie wymienionych w regulaminie decyzję podejmuje Organizator.

Artykuł XII – Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy przewidują wyłonienie „Najlepszego Strzelca CLP”, „Najlepszego Bramkarza CLP”, a także „Pierwszej Piątki CLP” oraz „Drużyny FairPlay”. Strzelec zostanie wyłoniony na podstawie ilości zdobytych bramek, natomiast bramkarza i „piątkę” wskażą kapitanowie drużyn po ostatniej kolejce (kapitan drużyny nie może głosować na swojego zawodnika, głos oddany będzie anonimowo).
 2. W sytuacjach spornych, wymienionych i nie wymienionych w regulaminie interpretacja ich należy do Organizatora.
 3. Odpowiedzialni za ligę: Paweł Bochniak (tel. 692 427 281) oraz Damian Musiał (tel. 667 662 467)